Main Image

Touken Matsumoto Blog

67th Juyo Token and Juyo Tosogu Exhibition February 1, 2022
64‰ñd—v“Œ•VŽw’è“WA4

img003img004

This February I visited the Japanese Sword Museum to see newly designated Juyo Token and Jyuyo Tosogu items at the 67th Exhibition as well as applying some of myTosogu and Koshirae  items for submission. This year, among the 37 swords exhibited at this event, there are 3 swords from us, Bijutsu Touken Matsumoto. It is an honor as a sword trader to be able to find such beautiful swords and submit them for this Shinsa so that they can be evaluated and people can see how wonderful they are. So, this year I will continue to dedicate my time to search and find even more such special swords. This Exhibition started January 8th and ends on February 20th. Please visit and see the many beautiful items.
TOUKEN MATSUMOTO
199-1, Shimizu Noda city, Chiba pref.
278-0043, Japan

Copyright (C) 2014-2021
Touken Matsumoto Corp.
All Rights Reserved.