Main Image

Kougai

KOU-2788

KOU-2788

Edakiku, Chrysanthemum
Mumei, but attributed to the Kyo-kinko Tradition
Hozon Tosogu

KOU-2787

KOU-2787

God of War
Tounsai
Hozon Tosogu

KOU-2762

KOU-2762

Three Matsuura-kajinoha Family Crests
Mumei

KOU-2666

KOU-2666

Dragon among Clouds
Tokinobu(with Kao)
Hozon Tosogu

KOU-2651

KOU-2651

Gourd with String
Mumei, but has been attributed to the Ko-kinko Tradition
Hozon Tosogu

KOU-2179

KOU-2179

Long-handled Sake-server
Mumei, but attributed to the Kaga-goto Tradition
Tokubetsu Hozon Token

KOU-2136

KOU-2136

Takarazukushi, Magical treasures
Mumei

KOU-2110

KOU-2110

Kikkou Tachi Kajinoha Family Crest
Izumi Hidetoshi(with Kao)
Tokubetsu Hozon Tosogu

KOU-1953

KOU-1953

Mizuhiki, decorative Japanese cord made from twisted paper
Miyake Hidemasa(with Kao)
Hozon Tosogu

TOKEN MATSUMOTO
Marusei Bldg 3F 6-13-14 Nishi-Kasai
Edogawa-ku, Tokyo 134-0088

Copyright (C) 2013-2024
All Rights Reserved.