Main Image

Kozuka

KOZ-2775

KOZ-2775

Daikokuten, God of Wealth
(Kao)

KOZ-2774

KOZ-2774

Hinamatsuri, Peace Festival
Kikuoka Mitsumasa (with Kao)
Tokubetsu Hozon Tosogu

KOZ-2748

KOZ-2748

Wild Grapes
Mumei, but has been attributed to the Ko-mino Tradition
Tokubetsu Hozon Tosogu

KOZ-2747

KOZ-2747

Otafuku, an attractive girl despite her narrow eyes and flat nose
Hamano Moriyuki
Hozon Tosogu

KOZ-2742

KOZ-2742

Ruler and Sacred Lion
Mumei, but attributed to the Goto Tradition, made in the Momoyama Period
Hozon Tosogu

KOZ-2716

KOZ-2716

Horses
(Kibata-mei)Made by Masamitsu

KOZ-2701

KOZ-2701

Cherry Blossom Tree at the Torii Gate
Attributed to Teijo by Mitsuaki(with Kao)
Hozon Tosogu

KOZ-2698

KOZ-2698

Monkey and Crab
Hirotoshi(with Kao)
Tokubetsu Hozon Tosogu

KOZ-2655

KOZ-2655

Shinkiro; Mirage
Hamano Norimasu(Young name of the Noriyuki 2nd generation)
Tokubetsu Hozon Tosogu

KOZ-2605

KOZ-2605

Cormorant Fishing
Mumei, but has been attributed to the Kaga-kinko Tradition
Tokubetsu Hozon Tosogu

KOZ-2544

KOZ-2544

Reeds and Plover Birds aside a River
Hideharu(with Red square seal)
Hozon Tosogu

KOZ-2496

KOZ-2496

Takarazukushi, Magical Treasures
Mumei, but has been attributed to the Kaga-Zogan Tradition
Hozon Tosogu

KOZ-2482

KOZ-2482

Japanese Lobster and Clams
Yanagawa Naomitsu(with Kao)
Tokubetsu Hozon Tosogu

KOZ-2481

KOZ-2481

Namichidori, Birds and Waves
Shozui at the age of 67
Tokubetsu Hozon Tosogu

KOZ-2415

KOZ-2415

Nami-chidori, Birds and Waves
Kikuoka Mitsumasa(with Kao)
Tokubetsu Hozon Tosogu

KOZ-2413

KOZ-2413

Botan Shishi, Peony and Chinese Sacred Lion
Sukeshige (with Kao)
Hozon Tosogu

KOZ-2372

KOZ-2372

Walnuts
Mumei, but has been attributed to the Ko-goto Tradition
Tokubetsu Hozon Tosogu

KOZ-2307

KOZ-2307

Rooster with Family
Goto Mitsuyoshi (with Kao)
Tokubetsu Hozon Tosogu

KOZ-2159

KOZ-2159

Shellfish
Mumei

KOZ-2100

KOZ-2100

Floral Raft
Mumei

KOZ-1854

KOZ-1854

Rabbits and Horsetail Reeds
Hirata Narimasa(with Kao)
Tokubetsu Hozon Tosogu

KOZ-1208

KOZ-1208

Bamboo Grass and Crabs
Mumei, but attributed to Den-Renjo
Tokubetsu Hozon Tosogu

TOKEN MATSUMOTO
Marusei Bldg 3F 6-13-14 Nishi-Kasai
Edogawa-ku, Tokyo 134-0088

Copyright (C) 2013-2024
All Rights Reserved.